Walne Zebranie - zawiadomienie

  Grzybowo, 11.02.2013 r.
   
  Zawiadomienie
   

  Członkowie Gminnego Klubu
  Szachowego Solny Grzybowo

  wszyscy
   

  Zarząd Gminnego Klubu Szachowego Solny Grzybowo zwołuje Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze,  w dniu 26.02.2013(wtorek) na godz. 20.00 w Świetlicy w Grzybowie, ul. Szkolna 1 w celu wyboru władz Gminnego Klubu Szachowego Solny Grzybowo

  Jeżeli o godz. 20.00 nie będzie kworum, Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 20.30.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Przywitanie członków przez Prezesa .

  2. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.

  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

  4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

  5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  6. Sprawozdanie z działalności klubu za lata 2008 -2012

  7. Dyskusja nad sprawozdaniem.

  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.

  10. Wybory prezesa klubu:

  - zgłaszanie kandydatur na prezesa,

  - dyskusja
  - głosowanie
  - ogłoszenie wyników.
  12. Wybory członków zarządu:

  - zgłaszanie kandydatur na członków zarządu,

  - dyskusja
  - głosowanie
  - ogłoszenie wyników.
  13. Wybory członków komisji rewizyjnej:

  - zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej,

  - dyskusja
  - głosowanie
  - ogłoszenie wyników.

  14. Głosowanie uchwał i wniosków przedstawionym przez Komisję Uchwał i Wniosków

  15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

  © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper